زهرا گرشاسبی

زهرا گرشاسبی هستم، حدود 2 سال هست که رژیم کتو داریم و یکی از مشتری های همیشگی کتواستور هستم چون هر محصولی که تو رژیم کتو باشه و هر اطلاعاتی که بخوام اینجا هست. خیلی خوشحالم که باهاتون آشنا شدم و تونستم به وزن ایده آل ام برسم.